IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Microsoft Excel Pro Kursus
 
Õppekavarühm
Arvutikasutus
 
Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 28 akad t on kontaktõpe ja 12 akad t iseseisev töö.
 
Sihtgrupp
Täiskasvanud, Exceli baasoskustega rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest Microsoft Excel tarkvaras,  kellel on soov igapäevaselt professionaalne arvutis töötada. Inemesed, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik Exceli kasutamise baasoskus.
 

Eesmärk
Koolituse osaleja saab teadmisi ja oskusi, mis aitavad töötada efektiivselt andmete kogudega, teha nende analüüsi, tulemuslikult kasutada MS Exceli funktsioone.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - oskab vormistada ja koostada korrektset tabelit 
  • - saab töötada mahukate andmebaasidega ja rakendab nendega töötamise reegleid
  • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega
  • - oskab kasutada analüüsivahendeid
  • - oskab kasutada keerulised diagrammid

 

Õppesisu
1. Loogiliste funktsioonide rakendamine
2. Asenduste ja linkide funktsioonide rakendamine
3. Andmete rühmitamine pivot tabelites
4. Keerulised diagrammid
5. Andmete analüüs pivot tabelite abil
6. Andmete konsolideerimine

Õppemeetodid
Kontaktõpe (28 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (12 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid
Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: Microsoft Office
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.