Õppekava nimetus
Programmeerimise alused C#  baasil (C# nullist)
 
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.
 

Õppe kogumaht 
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. Grupi suurus kuni 5 osalejat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena tunneb osaleja programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • kasutab erinevaid andmestruktuure
 • • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti
 • • koostab lihtsamaid programme.

 

Õppesisu

 1. Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest.
 2. Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. 
 3. C# programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid. Programmi struktuur.
 4. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.
 5. Andmemassiivid.
 6. Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
 7. Sõned (String).
 8. Objektorienteeritud programmeerimise alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid.
 9. Sisend / väljund (I/O).

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: Microsoft Visual Studio.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd, rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.