IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Programmeerimine Java (PHP baasil)
 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 10 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. 

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik PHP programmeerimisoskus. 
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega Java keele baasil, teab Java keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat, Java keele kasutamise printsiipe ja oskab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java keele võimalusi
 • • kasutab erinevaid andmestruktuure, klassid ja objektid.
 • • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks
 • • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti
 • • koostab lihtsamaid programme ja rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõeid
 •  

Õppesisu

 1. Andmemassiivid.
 2. Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
 3. String, StringBuffer, StringBuilder.
 4. ArrayList, LinkedList, Map
 5. Objektorienteeritud Programmeerimise (OOP) alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid.
 6. Input/Output (I/O).
Õppemeetodid
Kontaktõpe (30 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (10 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: IntelliJ IDEA, Java SE Development Kit (Oracle JDK).
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetodid: Praktilised tööd, rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.