IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
PHP. Individuaalne Programmeerimise alused Baaskursus (PHP nullist)
 
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.
 

Õppe kogumaht
100 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 40 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest ja/või ja oma teadmiste täiendamisest ja kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat, Java keele kasutamise printsiipe ja oskab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP kasutada. Koolituse lõppedes on omandatud PHP keeles rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala
  • - koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas
  • - oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi
  • - koostab veebilehed ja elemendid.
  •  
Õppesisu
1.  PHP keele alused, muutujad ja konstandid. 
2. Funktsioonid ja parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
3. Loogilised operaatorid.
4. Andmemassiivid.
5. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.
6. Sõned
7. Objektorienteeritud programmeerimise alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid.
8. Faili lugemine/kirjutamine serveris.
9. Töö vormidega ($_POST, $_GET, $_FILES)
10. Andmebaaside loomine (MySQL). Päringute sooritamine. PDO ja mysqli kasutamine
 
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (40 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt..

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Individuaalne õppe.
Koolitus toimub arvutiklassis.
Tarkvara: PhpStorm; Server: Linux, Apache/Nginx, MySQL/MariaDB, PHP.
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd ja veebirakenduse loomine
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava veebirakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.