IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Programmeerimine PHP (Java/C# Baasil)
 
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.
 

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 10 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik Java või C# programmeerimisoskus.
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat, PHP keele kasutamise printsiipe ja oskab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja OOP kasutada.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala
  • - koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas
  • - oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi
  • - koostab veebilehed ja elemendid.
  •  
Õppesisu
1. Funktsioonid ja parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad, sõned
2. Loogilised operaatorid, tsüklite tüübid ja nende kasutamine
3. Andmemassiivid.
4. Objektorienteeritud programmeerimise alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid.
5. Faili lugemine/kirjutamine serveris.
6. Töö vormidega ($_POST, $_GET, $_FILES)
7. Andmebaaside loomine (MySQL). Päringute sooritamine. PDO ja mysqli kasutamine
 
Õppemeetodid
Kontaktõpe (30 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (10 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt..

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: PhpStorm; Server: Linux, Apache/Nginx, MySQL/MariaDB, PHP.
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd ja veebirakenduse loomine
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava veebirakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.