IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
Tarkvarasüsteemide testimise alused
 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppe kogumaht 
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul. 

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.
 

Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• tunneb testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid
• koostab süsteemi testiplaani
• kasutab UI testide loomise raamistikke
• testib rakendusi ja automatiseerib testimist
• dokumenteerib testi tulemused vastavalt nõuetele.

Õppesisu
1. Sissejuhatus tarkvara testimisse.
2. Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta.
3. Testimise tehnikad.
4. Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid.
5. Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine.
6. Mobiili-, veebirakenduste, lokaliseerimise ja turvalisuse testimine.
7. Kasutajaliidese testimine (GUI).
8. Regressioonitestimine.
9. Testimise automatiseerimine.
10. Karjäärivõimalused tarkvarasüsteemide testimises.

Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt..

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Rakenduse testimine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija testib rakendust vastavalt juhistele ning dokumenteerib testi tulemusi korrektselt õppe- ja inglise keeles.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.