Täienduskoolituse õppekava: Veebiprogrammeerimine (PHP nullist)

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: töötud, infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Grupi suurus kuni 5 õppijat.
Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Eesmärk
Koolituse tulemusena on osaleja tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala
  • - koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas
  • - oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi
  • - koostab veebilehed ja elemendid.
  •  
Õppesisu
1.  PHP keele alused, muutujad ja konstandid. 
2. Funktsioonid ja parameetrid
3. Loogilised operaatorid.
4. Andmemassiivid.
5. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.
6. Sõned
7. Objektorienteeritud programmeerimise alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid.
8. Faili lugemine/kirjutamine serveris.
9. Töö vormidega
10. Andmebaaside loomine. Päringute sooritamine.
11. Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks.
 

Õppemeetodid
Loengud, Praktilised harjutused, Iseseisev töö.

Õppekeskkond
Koolitus toimub arvutiklassis. Tarkvara: PhpStorm; Server: Linux, Apache/Nginx, MySQL/MariaDB, PHP.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd ja veebirakenduse loomine
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava veebirakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.