IT ProLab OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 

Õppekava nimetus
macOS Kasutamine (Individuaalne)
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
10 akadeemilist tundi, millest 8 akad t on kontaktõpe ja 2 akad t iseseisev töö.
 

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. 

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Nõuded puuduvad
 
Eesmärk
Valmistada ette inimene, kes tuleb toime arvutikasutamisega igapäevaste ülesannete lahendamisel.
 

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • • kasutab macOS (OS X)
  • • teab turvalisuse põhimõtteid
  • • kasutab Safari, Chrome, ID-kaardi tarkvara
  •  

Õppesisu

  1. macOS kasutamine
  2. Failihaldus
  3. Safari, Chrome, ID-kaardi kasutamine
Õppemeetodid
Kontaktõpe (8 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (2 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Individuaalne õppe.
Koolitus toimub arvutiklassis.
Tarkvara: macOS või OS X
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 100% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetodid: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.