IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Õppekava nimetus
Использование интернета, Базовый курс
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
40 akadeemilist tundi, millest 30 akad t on kontaktõpe ja 10 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, samuti täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta.
 

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse lõpuks teab õppija töö eripärasid interneti võrgustikus, kasutab interneti võrgustiku ressursse efektiivselt ja turvaliselt.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

• kirjeldab interneti võrgustiku tööpõhimõtteid
• rakendab turvalisuse meetmeid interneti kasutamisel
• kasutab interneti peamiseid ressursse ja teenuseid.

Õppesisu
1. Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused.
2. Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid.
3. Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs.
4. Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid.
5. Meiliaadress. Failivahetus internetis.
6. IP-telefoniside.
7. Foorumid ja sotsiaalvõrgud.
8. Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara.
9. E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis.
10. Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad.
11. Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs.

Õppemeetodid
Kontaktõpe (30 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (10 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob sotsiaalmeedia kasutaja, täitab andmete ankeedi ning loob sisu seinale. Ühendab sotsiaalmeedia konto telefoniga ning kasutab mobiilirakendusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.