IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Õppekava nimetus
Veebidisaini alused
 
Õppekavarühm
Arvutikasutus
 
Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.
 
Sihtgrupp
Inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini ja sisekujunduse ala töötajad ning tööotsijad, kellel on soov veebidisaineri või veebiarendaja kutset omandada, Veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad uute meetodite abil tööefektiivsust tõsta.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusena koostab õppija veebilehekülgi, kasutab eduka lehekülje käivitamiseks kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.
 
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
- teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutab vastavat tarkvara
- kasutab lehekülgede loomiseks standardšabloone, graafilisi redaktoreid ning programmeerimiskeeli HTML ja JavaScript
- kujundab kaasaegsete lahenduste ja disainiga veebilehti.
 
Õppesisu
1. Veebidisaini põhiprogrammid. Veebilehekülgede loomiseks kasutatavad programmid.
2. Disain internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused.
3. Töötamine programmiga Adobe Photoshop.
4. Lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus. Komponeerimise eripärad.
5. HTML ja JavaScript keelte alused.
6. Illustratsioonide ettevalmistus. Formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid.
7. Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu.
8. Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad.
9. Taustapiltide loomine.
10. Bännerite koostamine. Bännerreklaam.
11. Kujutiskaardi (Image Map) loomine.
 
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: Adobe Photoshop.
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid: Õppija loob veebilehe jaoks disainielemendid: logo, slaidid, kollaažid. Seejärel laeb need enda loodud veebilehele üles ning lisab keele valiku.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.