IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Õppekava nimetus
Электронный магазин с нуля
 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppe kogumaht
80 akadeemilist tundi, millest 60 akad t on kontaktõpe ja 20 akad t iseseisev töö.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus.
 

Eesmärk
Koolituse lõpuks on õppija omandanud praktilised ja tehnilised oskused E-poe planeerimisel, selle loomiseks ning hilisemaks haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • • teab ja tunneb e-poe loomise põhimõtteid
 • • tunneb e-poe paigaldamist ja seadistamist ning on tutvunud e-poe loomisega kaasnevate nõuetega
 • • omab süsteemset ülevaadet reklaamiprotsessist, reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja - kujunduse põhimõtetest; oskab analüüsida turundussituatsioone; teab tehnikaid oma kodulehe reklaamimiseks ja turustamiseks
 • • on omandanud teadmised ja praktilised oskused WEB-lehekülje koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast

 

Õppesisu

 1. Veebidisain
 2. Domeeninime valik ja esimesed sammud oma e-poe loomisel
 3. Uudiste ja tagasiside moodulid
 4. Otsinguvormid
 5. Tootekataloogid ja toodetel kirjeldus
 6. Tellimuse staatus ja ostukorv.
 7. Uute toodete, sarnaste toodete, esilehe toodete moodulid
 8. Kasutaja moodul (registreerimine, arved, sisselogimine jm.)
 9. Allahindluse rakendamise võimalused (kõigele, teatud toodetele, toodete gruppidele)
 10. Kaubandustegevuse seadus, E-äri reguleerivad seadused
Õppemeetodid
Kontaktõpe (60 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (20 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas.
Tarkvara: CMS WordPress
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Praktilised tööd ja E-poe esitlemine
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti. E-pood on lõpuseminaril esitletud, õppija argumenteeritult vastab esitatud küsimustele ja kaitseb oma seisukohti

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas ja e-poe loomise kogemus.