IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Õppekava nimetus
Java GUI alused
 

Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Õppe kogumaht
15 akadeemilist tundi, millest 10 akad t on kontaktõpe ja 5 akad t iseseisev töö.
 

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul. 

Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Vajalik arvutikasutusoskus ja algteadmised Java.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusena teab osaleja Java GUI-ga töötamise põhivahendeid
 

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • • kasutab Java Swing GUI
  •  

Õppesisu

  1. Swing kasutamise alused
  2. Formid, komponendid ja nupud.
  3. Lihtsa programmi loomine.
Õppemeetodid
Kontaktõpe (10 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (5 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid

Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.

Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 10 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: IntelliJ IDEA, Java SE Development Kit (Oracle JDK).
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetodid: Praktilised tööd, rakenduse loomine.
Hindamiskriteeriumid: Õppija täidab ülesande nõuded õigesti ja loob töötava rakenduse, mis vastab ülesande nõuetele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.