IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Название учебной программы
Microsoft Office Базовый Индивидуальный курс
 

Учебная группа
Пользование компьютером

Объем обучения
80 академических часов, из которых 60 академических часов контактные (аудиторные занятия) и 20 академических часов самостоятельной работы.

Целевая группа
Взрослые люди, которые являются начинающими компьютерными пользователями либо с устаревшими или неактуальными компьютерными навыками, которые заинтересованы в развитии своих знаний и навыков для ежедневного использования компьютера как рабочего инструмента.
 
Условия для начала обучения
Язык обучения - русский.
Требуются навыки работы с компьютером.
 

Цель
Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Результаты обучения
По окончании обучения участник курса:

 • - tunneb Wordi töökeskkonda
 • - tunneb Wordi peamisi töövõtteid
 • - teab tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli
 • - oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada
 • - oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki
 • - tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta
 • - koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
 • - kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone
 • - analüüsib suuri tabeleid
 • - visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega
 • - tunneb PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid
 • - teab, millised on esitluse loomisel reeglid ja tavad
 • - oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid
 • - oskab kasutada kujundusmalle
 • - oskab lisada üleminekuid ja animatsioone

 

Õppesisu
1. Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste.
2. Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
3. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
4. Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
5. Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.
6. Tekstitöötlus ja failihaldus.
7. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
8. Funktsioonide kasutamine
9. Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
10. Ridade, veergude ja valemite peitmine.
11. Tabelite analüüs
12. Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused.
13. Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
14. Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
15. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine

Õppemeetodid
Контактное обучение (60 академических часов): Лекции, практические занятия, решение задач и упражнений
Самостоятельная работа (20 академических часов): Освоение внеклассной части материала, решение домашних задач по заданию преподавателя.
 
Учебные материалы
Учебные материалы включены в стоимость обучения. Участники курса получают тематические раздаточные материалы в электронном виде.
 
Õppekeskkond
Язык обучения - русский.
Grupi suurus on 1 osaleja.
Koolitus toimub arvutiklassis.
Программное обеспечение: Microsoft Office
 

Оценка или условия для окончания
Обязательными условиями для окончания учебы являются участие не менее чем в 80% контактных (аудиторных) занятий и положительной оценки практических работ в рамках курса.
Методы оценивания: Töö tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word.
Критерии оценивания: Õppija sisestab ning küljendab teksti korrektselt.
Методы оценивания: Töö esitlustarkvaras Microsoft PowerPoint.
Критерии оценивания: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.
Методы оценивания: Töö tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel.
Критерии оценивания: Õppija koostab tabeli, konstrueerib päringuid ning analüüsib tulemusi.

Выдача документа по окончанию обучения
Сертификат выдается лицу, прошедшему обучение, с условием выполнения требований для завершения обучения и достигнутыми результатами обучения. Справка выдается, если обучающийся не достиг результатов обучения, но принимал участие в учебной работе. 

Описание квалификации, образовательного или рабочего опыта, обеспечивающее компетентность тренера
Высшее образование, опыт преподавания в сфере ИКТ