IT ProLab OÜ является партнером по учебной карте Кассы по безработице

 

Õppekava nimetus
Microsoft PowerPoint Baaskursus
 

Õppekavarühm
Arvutikasutus

Õppe kogumaht
25 akadeemilist tundi, millest 20 akad t on kontaktõpe ja 5 akad t iseseisev töö.
 
Sihtgrupp
Täiskasvanud, algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas,  kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada. Grupi suurus kuni 5 osalejat.
 
Õppe alustamise tingimused
Koolituse õppekeel on vene keel.
Nõuded puuduvad
 

Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised uute presentatsioonide loomiseks Microsoft PowerPointis.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • - tunneb PowerPointi töökeskkonda
  • - tunneb PowerPointi peamisi töövõtteid
  • - teab, millised on esitluse loomisel reeglid ja tavad
  • - oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid
  • - oskab kasutada kujundusmalle
  • - oskab lisada üleminekuid ja animatsioone

 

Õppesisu
1. Töökeskkonna kohaldamine
2. Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused.
3. Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
4. Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll.
5. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine.

Õppemeetodid
Kontaktõpe (20 akad t): Loengud, Praktilised harjutused, ülesannete lahendamine
Iseseisev töö (5 akad t): Materjali loenguvälise osa omandamine, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.
 
Õppematerjalid
Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
 
Õppekeskkond
Koolituse õppekeel on vene keel.
Grupi suurus kuni 5 osalejat.
Koolitus toimub arvutiklassis. Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
Tarkvara: Microsoft Office
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud arvestuslike ja praktiliste tööde sooritamine.
Hindamismeetod: Töö esitlustarkvaras Microsoft PowerPoint.
Hindamiskriteeriumid: Õppija koostab korrektse esitluse ning presenteerib seda suuliselt.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, õpetamise kogemus IKT valdkonnas.